Rodo

1. DEFINICJE1.1. Administrator albo WILLSON MEDIA Monika Ćwiek, Al. Solidarności 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa. NIP: 525 223 99 50.1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: sklepfilmowy.pl oraz aplikacje mobilne lub aplikacje webowe.1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.2.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu z Serwisu.2.4. Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym dane wymagane do założenia konta są odpowiednio oznaczone, a pozostałe dane – jeśli ich podanie jest przewidziane w formularzu – są fakultatywne i nie są konieczne do założenia konta), dzięki czemu Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności lub usług Serwisu. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o korzystaniu z Serwisu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.2.5. W przypadku gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamówienia newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych, dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności.3. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE3.1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.3.2. Pliki cookie to informacje zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.3.3. Podobne do cookie technologie to m.in. local storage, session storage, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis.3.4. Dla uproszczenia, pliki cookie i podobne technologie, dalej zwane będą łącznie „plikami cookie”.3.5. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:3.5.1. sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu;3.5.2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.3.6. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie.3.6.1. Cookie wymagane, niezbędne do korzystania z serwisu:a) pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);b) uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);c) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);d) sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);3.6.2. Cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu:a) trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),b) pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych – są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.3.7. Wykorzystanie plików cookie oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.3.8. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.3.9. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację plików cookie, zmianę ustawień plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie plików cookie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:4.1. zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;4.2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;4.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:4.3.1. marketing własny w tym profilowanie, w szczególności prezentowanie reklamy behawioralnej, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji.4.3.2. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;4.3.3. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.4.4. Realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.5.2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Więcej informacji na temat opcji dostępnych w poszczególnych przeglądarkach znajduje się w punkcie 4.10. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:6.1.1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;6.1.2. dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;6.1.3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;6.1.4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;6.1.5. do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;6.1.6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;6.1.7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody poprzez zmianę ustawień.6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta w Serwisie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu z Serwisu, bez informacji o tożsamości Użytkownika.6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOGDane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt. 10 poniżej.8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.10. DANE KONTAKTOWE10.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: Willson Media Al. Solidarnosci 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@sklepfilmowy.pl.10.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@willson-media.com lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI11.1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2019 r.

AKADEMIA NELI MAŁEJ REPORTERKI

W/w polityka RODO ma zastosowanie również do Akademii Neli Małej Reporterki, chyba, że postanowienia szczegółowe wskazane poniżej stanowią inaczej.

Klauzula informacyjna RODO – Akademia Neli Małej Reporterki

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz reprezentowanego przez Panią/Pana małoletniego (dalej „Dane”) jest Willson Media Solidarności 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa, Polska, NIP 525 223 99 50. Studio i adres redakcji: ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa, Polska („Administrator”).
 2. [Cel i zakres przetwarzania danych]: Administrator może przetwarzać Dane w celu zrealizowania naboru uczestników warsztatów w Akademii Neli Małej Reporterki, ich organizacji, czynności logistycznych związanych z organizacją w/w warsztatów, komunikacji związanej z dokonanym zakupem uczestnictwa w warsztatach, wystawienia i przechowywania dokumentów księgowych, innych dokumentów związanych z organizacją udziału w wydarzeniu, ewentualnych zgód wizerunkowych, jak i kontaktach powarsztatowych, informacji o dostępnych kursach/warsztatach, liczbie wolnych miejsc, nowych kursach/warsztatach, nowych grupach warsztatowych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. [Dobrowolność podania danych]: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w projektach Akademii Neli Małej Reporterki organizowanych przez Willson Media.
 4. [Okres przechowywania danych]: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu oraz okres przewidziany stosownymi przepisami
 5. [Przekazywanie danych]: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom
  i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Willson Media Al. Solidarności 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa, Polska, NIP 525 223 99 50, www.ksiazkineli.pl Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu tj. firmom pocztowym, kurierskim, podatkowym, prawnym, świadczącym usług IT
  oraz hostingowe, osobom fizycznym prowadzącym zajęcia tylko w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego,
  nie są jednak uznawane za odbiorców.
 6. [Zautomatyzowane przetwarzanie] Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
 7. [Prawa dotyczące danych osobowych]:
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo cofnięcia
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Wówczas może Pani/Pan żądać przesłania tych danych innemu administratorowi.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86